دانلود رایگان


رابطه خودکنترلی و سبک های فرزندپروری با بهزیستی - دانلود رایگاندانلود رایگان در سالهای اخیر، رویکرد روانشناسی مثبت، با شعار توجه به استعدادها و توانمندی های انسان، مورد توجه پژوهشگران حوزه های مختلف روانشناسی قرار گرفته است.

دانلود رایگان
رابطه خودکنترلی و سبک های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آبادهفهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده..
1
فصل نخست: کلیات پژوهش
.
..
..
..
..........................................................................
.......................................................................
........................................................................
......................................................................
...................................................................
فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش
...............................................................
.............................................
..................
...............................................................
....................................................
.................................
.........................................................
..................................................
..................................................................
.............................................................
.............................................................
.........................................................
..............................................................
...................................................................
..............................
.................................................................
................................................................
.......................................................................
.......................................................
.................................................................
..................................................................
..........................................................
.........................................................
..................................................................
...................
.........................................................
...............................................................
...
........................................................................
............................................................................
.............................................................................
......................................................
فصل سوم: روش­ پژوهش
64
....................................................................
.................................................................
............................................
......................................................................
................................................
.....................................................................
فصل چهارم: یافته­ها
..........................................
..............................................
.....
.........................................................................
...............................................................................
...............................................................................
.....................................................
.............................................................
فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری
.................................................
.................................................
.............................................................................
..............................................................
...............................................................................
..............................................................
..............................................................
فهرست منابع
....................................................................................
..................................................................................
چکیده انگلیسی...........................................................................................
فهرست جداول
عنوان صفحه
چکیده
واژگان کلیدی:خودکنترلی، سبک فرزندپروری، بهزیستی روان­شناختی.
فصل نخست
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
[2]، 2001 ). این امرمطالعه همه جانبه پیرامون عوامل تعیین کننده فردی و اجتماعی موثر بر سلامت جسمی و بهزیستی روانی را به یک ضرورت برای نظام مراقبتهای بهداشتی جوامع تبدیل کرده است. رويكردروانشناسيمثبتگرا،باتوجهبهاستعدادهاوتوانمنديهايانسان(بهجايپرداختنبهنابهنجاريهاواختلالها)هدفنهاييخودراشناساييسازههاو شيوههاييميداندكهبهزيستيوشادكاميانسانرابهدنبالدارند. ازاينروعوامليكهسببسازگاريهرچه بيشترآدميبانيازهاوتهديدهايزندگيگردند،بنياديترينسازههايموردپژوهشاينرويكردميباشند. دراين ميان،متغیرهای خودکنترلی و سبکهای فرزندپروری جايگاهويژهايدرحوزههايروانشناسيتحولی،روانشناسی مثبت نگر، روانشناسيخانوادهوبهداشتروانييافتهاست،بهطوريكههرروزبرشمارپژوهشهايمرتبطبااينسازهافزودهمی شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی می­باشد.
1-2- بیان مساله
[3]، 2004). بهزیستیروانشناختی،نيازياساسيبرايبهبودكيفيتزندگي انسان وامريحياتياست(سازمان جهانی بهداشت WHO، 2004). بهزیستی روانیباويژگيهايتوانمندسازدرونييامنابعدروني قدرتارتباطدارد. برخورداريازاينمنابعدرونيتوانايي فردرا،باوجودشرايطناگواروپيشامدهايمنفي،برايرشد سازگارانهخودافزايشميدهدتا بهزیستی روانی خودراحفظ نماید(جکلون[4]، 1997).
[5]بهزيستيروانشناختيراتلاشفردبراي تحققتواناييهايبالقوهواقعيخودميداند. اينمدلازطريقادغامنظريههايمختلفرشدفردي(مانندنظريهخودشكوفاييمزلووشخصكاملراجرز) وعملكردسازگارانه (مانندنظريهي سلامتروانيمثبتجاهودا) شكلگرفتهوگسترشيافتهاست. ریف بر پایه مرور دقیق ادبياتپژوهشيوانسجامنظريههايرشدي،سلامتروانيوبالينيخاطرنشانساختكهاين ديدگاههادربردارندهيملاكهايمشابهومكملبهزیستی روانشناختیمثبتهستند(ریف، 1989). ویسینگ و وان ادن[6](1997)، يكعاملبهزيستيروانشناختيكليراشناساييكردهاندوآنرابهصورت تركيبيازكيفيتهايويژه،ازقبيلاحساسانسجام،رضايتاززندگي،تعادلعاطفهونگرش كلينسبتبهخوش بينيياجهتگيريمثبتنسبتبهزندگيتوصيفكردهاند. بهزیستی روانشناختیيكمفهومچند بعدياستكهعلاوهبرعدم بيماريوناتواننبودن،احساسشادكاميوامیدرانيزدربرميگيرد(لارسن[7]،1991؛بهنقلازاپدناكر[8]وهمكاران، 2008). ابعادنظريبهزیستیروانشناختيمثبتدرديدگاهاخيرشامل،استقلال،تسلطمحيطي، رشدفردي،روابطمثبتباديگران،هدفمنديدرزندگيوپذيرشخوداست. الگويمزبوردر سراسرجهانبهطورگستردهووسيعيموردبررسيومطالعهقرارگرفتهاست(ريفوسينگر[9]، 1998 ؛ آنتولی و کاکونی[10]، 1998 ؛ کاشلو و کاسترو[11]، 2001).
[12]، 2007). مفهوم خودكنترليكهدرسال1974 توسطاشنايدر[13]گسترشيافت،بهاينمعنياستكه يكشخصدرموقعيتخودچهقدرانعطافپذيرياچهقدرپايداراست(كاشال وكوانتس[14]، 2006). چندين مطالعهاثرخودكنترليرادرمحلكاربررسيكردهوبهايننتيجهرسيدهاندكه افرادباخودكنترليبالا بيشترينمهارتاجتماعيرادارند و از بهزیستی روانشناختی مطلوبی برخوردارند(دای و کلیدوف[15]، 2003). ازطرفی نارسایی خودکنترلی با مفهوم تکانشگری و اضطراب رابطه دارد و نشانگر ناتوانی در تفکر در مورد پیامد رفتار است. بنابراین شناخت و شناسایی تاثیر این متغیر مهم بر بهزیستی روانشناختی لازم بنظر می رسد.
[16]درآسیب شناسیروانیپژوهشهايزیادينقشعواملمربوطبهخانوادهرابهعنوانعاملزمینهسازدرآسیبپذیري و بهزیستی روانی فردموردبررسیقرارمیگرید(هریس و کرتن[17]،2002 ؛ پیاژه[18]،1954 ؛ بالبی[19]، 1969 به نقل از نریمانی و احدی 1390).
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
[20] و همکاران، 2003؛ بارن[21]، 1989؛ بریک و همکاران[22]،2005 ؛ کاشال و کوانتس، 2006 ؛ دای و کیلدوف[23]،2002 ؛ کامبرینک و گراهام[24]، 1989). بنابراین مطالعات درباره ابعاد و سازوکار تاثیر سبک خودکنترلی و سبک فرزند پروری والدین بر بهزیستی و سلامت روانی در این زمینه بسیار یاری رسان است. نگرانی های موجود در مورد نوجوانان و جوانان باعث شده که سلامت روانی این گروه از ابعاد مختلف مورد بحث قرار گیرد و گروه کثیری از مشکلات زمینه ای در پیدایش رفتارها نابهنجار مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر آن، ضرورت پژوهش حاضر آن است که بدون داشتن اطلاعات لازم در مورد سازوکار عملکرد سبکهای خودکنترلی و فرزندپروری و عوامل زمینه ای در بهزیستی روانشناختی نمی توان برنامه آموزشی و درمانی درستی برای آنان تدوین نمود. بنابراین این مطالعه در راستای پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانش آموزان بر اساس خودکنترلی و سبکهای فرزند پروری انجام می گردد. همچنین اعلام نظر و گزارش نتایج نهایی طرح به متخصصین و مسئولین، جهت مطالعه موثر پیرامون سلامتی و بهزیستی روانی،و ارتقاء سلامت روانشناختی دانش آموزان اشاره نمود. اضافه براین، دست آورد های این طرح می تواند برای فعالیت های فرهنگی، آموزشی و روانشناختی مورد استفاده کسانی قرار گیرد که با دانش آموزان سروکار دارند. بنابراین وزارت آموزش و پرورش، مدارس، کلینیک ها مشاوره و روانشناسی و مراکز مشاوره خانواده می توانند از نتایج این پژوهش استفاده نمایند.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
رابطه خودکنترلی


سبک های فرزندپروری


دانش آموزان دبیرستانی


شهرستان آباده


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ترجمه ی مقاله ی temprament , development and personality (سرشت رشد و

اتوکد طرح تفصیلی شهر نورآباد لرستان

نقد رمان The Outsiders by S. E. Hinton

دانلود تمامی کتاب های شعر کشور از 100 سال پیش تا

اتوکد طرح تفصیلی شهر نورآباد لرستان

دانلود پرسشنامه صميميت زوجين

What is ERPبرنامه‌ريزی منابع سازماني 46 اسلاید

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

کتاب فناوری نانو